Uitgangspunten Lokaal Sterk

 1. We willen een vervolg geven aan de bestuurlijke vernieuwing. Dat betekent inwoners mee laten praten over belangrijke onderwerpen.
 2. Er moeten voldoende, betaalbare woningen in onze gemeente zijn voor onze inwoners met speciale aandacht voor starters en ouderen. Voor de korte termijn moeten we semi permanent bouwen om de piek in de woningbehoefte z.s.m. weg te werken.
 3. We zijn tegen de verregaande betutteling als het gaat om (onzinnige) afspraken over beeldkwaliteitsplannen bij het bouwen van woningen.
 4. Tubbergen moet aantrekkelijk worden/blijven voor jongeren door woningbouw en reuring in de kernen(er moet iets te doen zijn!!!).
 5. We willen meer reuring in het centrum van Tubbergen, in het belang van onze middenstand en het toerisme.6.We willen onderzoeken in hoeverre een leegkomende kerk kan worden omgebouwd tot een cultureel centrum (met mogelijkheden voor muziek, film, dans en theater).
 6. We zijn voorstander van basisonderwijs in elke kern en behoud van het Voortgezet Onderwijs in de kern Tubbergen.
 7. We vinden het onaanvaardbaar dat 80 kinderen in onze gemeente leven onder de armoedegrens. Dat MOET veranderen!
 8. We streven naar gelijke kansen, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand ongewild aan de kant staat.
 9. We moeten ons tot het uiterste inspannen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, zodat ze niet onvrijwillig thuis komen te zitten.
 10. We willen onze klimaatdoelen halen door allereerst zoveel mogelijk zon op daken te regelen, maar we zijn ook realistisch en vinden dat je het plaatsen van windturbines niet uit kunt sluiten. Het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf kan er voor zorgen dat de winsten uit de energieopwekking ten goede kunnen komen aan de lokale samenleving.
 11. We moeten als gemeente onze inwoners uitdagen en stimuleren om te komen tot meer duurzaamheidsmaatregelen.
 12. We zijn voorstander van toekomstbestendige landbouw en een goede balans met ons landschap. Consumenten zullen eerlijke prijzen moeten betalen, zodat er voor agrariërs een toereikend verdienmodel ontstaat.
 13. We zijn voor een strenge kapverordening tot behoud van ons coulisselandschap.
 14. We willen ons gemeentelijke spaargeld niet blijven gebruiken om landelijke bezuinigingen op het Sociaal Domein te camoufleren.
 15. Aanvragen in het Sociaal Domein moeten niet meer uitgaan van “Waar hebben inwoners recht op?”, maar van”, “Wat hebben inwoners nodig?
 16. Binnen het Sociaal Domein moeten we zorgen voor één gezin, één plan, één aanpak en één regisseur.
 17. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in onze samenleving en verdienen goede ondersteuning.
 18. Binnen het Sociale Domein moeten we stevig inzetten op preventie.
 19. We zijn voorstander van dienstverlening aan de burgers met zo min mogelijk regeltjes.
 20. We vinden dat de gemeente een proactieve rol moet nemen in het bestrijden van leegstand in de winkelstraten en het vormen van compacte winkelkernen.
 21. We moeten zorgen voor voldoende bedrijfsterreinen, zodat we ondernemers aan ons kunnen binden.
 22. We moeten zorgen voor goede sportaccommodaties in de kernen en sportclubs ondersteunen in het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 23. We vinden dat een gemeente als Tubbergen moet beschikken over openbaar onderwijs en een openbare begraafplaats(basisvoorzieningen). Ook een algemeen toegankelijke natuurbegraafplaats behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden.
 24. We zijn voor een zelfstandige Gemeente Tubbergen, die in staat is tot goede dienstverlening aan de burgers en op onderdelen samenwerkt met andere gemeenten. We moeten ons inzetten om het bestaansrecht van de zelfstandige gemeente Tubbergen waar te maken.
 25. We zijn kritisch op regionale samenwerking i.v.m. hoge kosten, veel bureaucratie en moeilijk aantoonbare voordelen voor onze gemeente.
 26. We zijn kritisch op de vaststelling van de grondprijzen in onze gemeente, omdat hoge grondprijzen leiden tot dure woningen voor starters.
 27. Wanneer wij in de gelegenheid komen om een wethouder te leveren voor het college, dan zullen wij een vacature plaatsen en een wethouder op kennis en ervaring selecteren.